Wednesday, 14 November 2012

Ecclesiastes 1:5


Island of Malta
Pin It Now!